HUAWEI
HUAWEI Networking Products
SFP-1000BASE-T-NW SFP 1000Base-T Product Datasheet
SFP-850nm-1000BASE-SX-NW SFP 1000Base-SX Product Datasheet
SFP-1310nm-1000BASE-LX-NW SFP 1000Base-LX Product Datasheet
SFP-1550nm-1000BASE-ZX-NW SFP 1000Base-ZX Product Datasheet
10GBASE-SR-XENPAK-NW XENPAK 850nm Product Datasheet
10GBASE-LR-XENPAK-NW XENPAK 1310nm Product Datasheet
10GBASE-ER-XENPAK-NW XENPAK 1550nm Product Datasheet
10GBASE-SR/SW-XFP-NW XFP 850nm Product Datasheet
10GBASE-LR/LW-XFP-NW XFP 1310nm Product Datasheet
10GBASE-ER/EW-XFP-NW XFP 1550nm Product Datasheet